B&M Tennis Club - www.tenisowyelblag.pl - witamy i zapraszamy !
Dziś jest: Czwartek, 21 Listopad 2019 r. napisz do nas
tenisowyelblag.pl » strona główna

 

 

TOWARZYSTWO TENISOWE B&M ELBLĄG

 

KRS: 0000442979

NIP: 5783111332

REGON: 281455116

 

 

Władze TT B&M Elbląg

 

1. Zarząd:

Prezes: Martyna Kierwiak

Sekretarz: Bartłomiej Kierwiak

Skarbnik: Dorota Drewczyńska

 

2. Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący rady: Szymon Deniziak

Członek rady: Krzysztof Hoffmann

Członek Rady: Maciej Tubielewicz

 

 

STATUT

 

ROZDZIAŁ 1


 

Nazwa, teren działania, charakter prawny


 

§1


 

Niniejszy statut jest aktem normatywnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania stowarzyszenia kultury fizycznej o nazwie: Towarzystwo Tenisowe B&M Elbląg.


 

Towarzystwo Tenisowe B&M Elbląg może używać nazwy skróconej - TT B&M.


 

Użyte w treści statutu określenie TT B&M oznacza każdorazowo: Towarzystwo Tenisowe B&M Elbląg.


 

TT B&M jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców, grające w tenisa, pragnące grać w tenisa, sympatyków tej gry.


 

§2


 

Terenem działania TT B&M jest miasto Elbląg i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedziba znajduje się w Elblągu przy ulicy Kazimierzowo 4f. TT B&M Elbląg jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


 

§4


 

TT B&M działa zgodnie z ustawą z dn. 25.06.2010 o sporcie (Dz.U. Nr 127), ustawą z dn. 07.04.1989 "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. Nr 20) oraz z własnym statutem, ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku społecznego i wolontariacie ( Dz.U.nr96, poz.873).


 

§5


 

TT B&M używa pieczęci, godła i barw.


 


 ROZDZIAŁ 2


 

Cele i sposoby ich realizacji.


 

§6


 

Celem TT B&M jest:


 

1. Propagowanie sportu, w szczególności zaś tenisa ziemnego i tworzenie warunków dla jego rozwoju.

2. Zapewnienie możliwości uprawiania tenisa swoim członkom.

3. Organizowanie obozów i zgrupowań sportowych.

4. Praca na rzecz rozwoju tenisa ziemnego i dyscyplin pokrewnych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego.

5.Współdziałanie z władzami państwowymi i lokalnymi w zakresie modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych, w szczególności mogących służyć rozwojowi tenisa i innych dyscyplin.

6. Przestrzeganie zasad przyjętych w przepisach międzynarodowych dotyczących sportu amatorskiego i zawodowego.

7. Działanie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia.

8. Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom i innym formom patologii społecznej, poprzez propagowanie działalności sportowej.

  1. Organizowanie zajęć tenisa dla niepełnosprawnych.

              10. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz nawiązywanie współpracy i kontaktów między nimi.


 

§7


 

TT B&M realizuje swoje cele poprzez:


 

1. Organizację szkoleń sportowych w postaci treningów , kursów, wykładów itp.

2. Organizację zawodów i imprez sportowych, branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez inne powołane do tego organizacje

3. Organizowanie obozów sportowych i zgrupowań służących rozwojowi sportowemu i wypoczynkowi zawodników i młodzieży szkolnej

4. Prowadzenie pracy wychowawczej wśród swoich członków oraz propagowanie tenisa, wychowania fizycznego i sportu – także na rzecz mieszkańców Elbląga

5. Troszczenie się o wysoki poziom kulturalny i moralny zawodników.

6. Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania tenisa i utrzymywania kultury fizycznej swoich członków w postaci środków finansowych na działalność, kadry trenerów i instruktorów , urządzeń sportowych, sprzętu , materiałów szkoleniowych.

7. Współpraca z władzami lokalnymi , związkami sportowymi , ministerstwem sportu w zakresie modernizacji , rozbudowy i właściwej eksploatacji użytkowanych obiektów i urządzeń sportowych.

8. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad wynikających z obowiązujących przepisów i regulaminów w sporcie polskim i międzynarodowym.


 

ROZDZIAŁ 3


 

Członkowie, ich prawa i obowiązki


 

§8


 

Członkowie TT B&M dzielą się na:

 

1. Zwyczajnych

2. Wspierających

3. Honorowych


 

§9


 

1. Członkami zwyczajnymi TT B&M są osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd TT B&M.

2. Małoletni poniżej 16 lat, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do TT B&M i być jego członkami ale bez prawa głosowania w Walnych Zebraniach TT B&M oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz TT B&M.

§10


 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:


 

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach TT B&M z biernym i czynnym prawem wyborczym (z wyjątkiem członków małoletnich poniżej lat 16).

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz TT B&M.

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych zorganizowanych przez TT B&M.

4. Korzystania z wszelkich urządzeń TT B&M na zasadach określonych przez Zarząd TT B&M.

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd TT B&M.


 

§11


 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele TT B&M, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno -finansową dla TT B&M

2. Członkowie wspierający mają te same prawa co członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.


 

§12


 

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie TT B&M osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju tenisa i TT B&M. Członkowie honorowi mają te same prawa co członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.


 

§13


 

Do obowiązków członków TT B&M należy:


 

1. Branie czynnego udziału w działalności TT B&M.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Władz TT B&M.

3. Godne reprezentowanie barw TT B&M.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie TT B&M.

5. Solidarne współdziałanie w celu właściwego rozwoju TT B&M.


 

§14


 

Członkostwo w TT B&M ustaje poprzez:


 

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku zalegania z opłatą członkowską przez okres 1 roku.

3. Rozwiązanie się TT B&M.

4. Wykluczenie określone w §26.


 

§15


 

Od uchwały Zarządu TT B&M o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania do Walnego Zebrania TT B&M w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie postanowienia uchwały Zarządu.


 

ROZDZIAŁ 4


 

Władze TT B&M


 

§16


 

1. Władzami TT B&M są:


 

1. Walne Zebranie TT B&M

2. Zarząd TT B&M

3. Komisja Rewizyjna

 


 

2. Kadencja Władz TT B&M trwa 2 lata. Wybór Władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania TT B&M,


 

3. Uchwały wszystkich Władz TT B&M zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu w odniesieniu do poszczególnych władz nie stanowią inaczej.


 

§17


 

1. Walne Zebranie TT B&M jest najwyższą władzą w TT B&M i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


 

2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze TT B&M zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.


 

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.


 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie TT B&M zwoływane jest przez Zarząd TT B&M:

 

a. Z własnej inicjatywy

b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej

c. Na wniosek 1/3 ogółu członków


 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie TT B&M odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


 

§18


 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania TT B&M należy:


 

a. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności TT B&M

b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu TT B&M

d. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

e. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu TT B&M

f. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich

g. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania TT B&M


 

2. Walne Zebranie TT B&M jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.


 

3. Przy spełnieniu punktu 2, uchwały zapadają zwykłą większością głosów.


 

4. W Walnym Zebraniu TT B&M mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Zarząd.


 

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania TT B&M Zarząd zawiadamia zainteresowanych co najmniej na 30 dni przed jego terminem, a o Nadzwyczajnym na co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienia imienne przesyła Zarząd na adresy domowe członków Klubu pisemnie, zawiadamia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.


 

§19


 

1. Zarząd Klubu składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie TT B&M, którzy spośród siebie wybierają prezesa, sekretarza i skarbnika.


 

2. Zebrania Zarządu TT B&M odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.


 

3. Do ważności uchwał Zarządu TT B&M, konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu w tym prezesa.


 

§20


 

Do zadań Zarządu TT B&M należy kierowanie bieżącą działalnością TT B&M w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami TT B&M a w szczególności:


 

a. reprezentowanie TT B&M na zewnątrz i działanie w jego imieniu

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania TT B&M

c. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

d. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

e. przyjmowanie i skreślanie członków TT B&M

f. zarządzanie majątkiem i funduszami TT B&M zgodnie z obowiązującymi przepisami

g. składanie sprawozdań z działalności TT B&M

h. podejmowanie decyzji dyscyplinarnych w stosunku do członków TT B&M


 §21


 

1. Członek Zarządu TT B&M może być zawieszony lub odwołany ze składu Zarządu jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków bądź działa niezgodnie ze statutem.


 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


 

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania TT B&M w ciągu 30 dni od daty doręczenia postanowienia o usunięciu lub zawieszeniu.


 

§22


 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności TT B&M.


 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne zebranie TT B&M.


 

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.


 

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.


 

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:


 

a. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej TT B&M

b. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów usunięcia uchybień

c. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeśli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności TT B&M

d. wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania TT B&M, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem lub statutem bądź z istotnymi interesami Klubu

e. stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

f. składanie sprawozdań z działalności Komisji na Walnym Zebraniu Klubu


 

§23


 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie za statutem.


 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.


 

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania TT B&M w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.


 §24


 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków TT B&M. Liczba ich nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.


 

 ROZDZIAŁ 5


 

Wyróżnienia i kary


 

§25


 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań TT B&M mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.


 

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd TT B&M.


 

§26


 

1. W razie umyślnego naruszenia przez członków TT B&M postanowień statutu lub niestosowanie się do uchwał władz TT B&M, Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie TT B&M, prawo wymierzania następujących kar:


 

a. upomnienia

b. nagany

c. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy

d. wykluczenia z przynależności do TT B&M


 

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi TT B&M przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania TT B&M w terminie 14 dni od daty doręczenia mu postanowienia Zarządu o ukaraniu.


 

3. Zgłoszenie odwołania obliguje Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania TT B&M w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnego odwołania .


 

4. Uchwała Walnego Zebrania TT B&M o ukaraniu jest ostateczna.


 ROZDZIAŁ 6


 

Majątek i fundusze TT B&M


 

§27


 

1. Na majątek TT B&M składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.


 

2. Na fundusze TT B&M składają się:


 

a. składki członkowskie

b. darowizny

c. dotacje państwowe na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone

d. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny

e. inne wpływy

ROZDZIAŁ 7


 

Sposób reprezentowania TT B&M oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych, a także ważności uchwał w tym zakresie


 

§28


 

TT B&M reprezentują:


 

 

Stowarzyszenie reprezentuje prezes jednoosobowo lub dwóch członków zarządy łącznie.


 

§29


 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw oraz podejmowania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym prezesa.


 

§30


 

Na wniosek Prezesa Zarządu, Zarząd może upełnomocnić dowolną osobę ze swego składu do zaciągania zobowiązań majątkowych w ograniczonym zakresie.


 

 §31


 

Uchwały Zarządu TT B&M w zakresie zobowiązań majątkowych TT B&M zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich członków z zastrzeżeniem, że musi być obecny jego Prezes oraz uprawniona przez niego osoba z grona członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.


 

ROZDZIAŁ 8


 

Zmiana statutu i rozwiązanie się TT B&M


 

§32


 

Zmiany Statutu TT B&M wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.


 

§33


 

TT B&M może być rozwiązane:


 

a. Uchwałą Walnego Zebrania TT B&M, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków TT B&M. Musi ona określić sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek TT B&M.

b. Przez Sąd, zgodnie z Art. 29 i 31 ustawy z dn. 07.04.89 - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20).

 

 

 

 

Aktualności i promocje | Cennik | Trenerzy | Wyniki i porady | Galeria zdjęć | Kontakt